ไม่ใช่ทุกบริษัทที่บอกว่าพวกเขาต้องการวัฒนธรรม

    • 743 posts
    March 11, 2023 11:03 AM EST

     กล่าวว่าสิ่งนี้ดึงข้อมูลเข้าสู่พฤติกรรมศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ชี้ให้เห็นว่ามักจะมี "ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ผู้คนพูดกับสิ่งที่พวกเขาทำ" ในบริบท ประกันภัยร่วม ของเป็นที่ชัดเจนว่า “ไม่ใช่ทุกบริษัทที่บอกว่าพวกเขาต้องการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมและพวกเขาจะไม่ทนต่อความเป็นพิษ … สามารถทำได้จริงๆ”