Forums » Music

การที่ผู้ชายอยู่ในความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นเรื่องที่

    • 533 posts
    March 11, 2023 10:39 AM EST

    เนื่องจากคุณลักษณะของผู้ชายเหล่านี้ที่ขับเคลื่อนการรับรู้ความเป็นผู้นำ กล่าวว่า การที่ผู้ชายอยู่ในความขัดแย้งในที่ทำงานเป็นเรื่องที่ "ยอมรับได้มากกว่า" ประกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้หญิงยืนหยัดและถูกมองว่าก้าวร้าว อาจเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจ น่าจดจำ และน่าจดจำเป็นพิเศษ เนื่องจากพวกเธอไม่ได้ 'ควร' ที่จะขัดแย้งกันตามบทบาททางเพศที่คาดหวัง