Forums » Music

เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่ากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า

    • 541 posts
    March 11, 2023 10:21 AM EST

    ไม่มีข้อพิสูจน์ที่ครอบคลุมว่าผู้หญิงสูงอายุมีประโยชน์น้อยกว่าหรือเป็นภัยต่อผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่ากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่า ผู้หญิงหลายคนเช่น ค่าใช้จ่าย เคยมีประสบการณ์กับผู้หญิงคนอื่นที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากในการทำงาน แม้กระทั่งผลักดันให้พวกเขาลาออก