Forums » Music

และข้อความที่บันทึกไว้แจ้งว่าถนนสู่หมู่บ้านผี

    • 525 posts
    March 10, 2023 5:33 PM EST

    เมื่อเข้าไปที่ข้างถนน ฉันโทรหาสายด่วนทางการทหารของพื้นที่ฝึกที่ราบซอลส์บรี และข้อความที่บันทึกไว้แจ้งว่าถนนสู่หมู่บ้านผีแห่งอิมเบอร์เปิดอยู่ ผมร่วง ฉันขับรถผ่านสิ่งกีดขวางที่มักจะกีดขวางทางเข้าหมู่บ้าน รถถังที่ปลิวว่อนขนาบข้างถนน ป้ายเตือนฉันถึงภัยคุกคามจากเศษซากทหารที่ยังไม่ระเบิด และสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็น "หมู่บ้านที่โดดเดี่ยวที่สุดในอังกฤษ" ให้ความรู้สึกห่างไกลจากเมืองอันงดงามที่ฉันเคยผ่านระหว่างทางมาที่นี่