Cách dùng các hàm trong Excel cơ bản

 • Các hàm logic trong excel


  Microsoft excel phân phối hàm cơ bản trong excel một số ít các tác dụng logic định giá một điều kiện xác nhận và gửi trở lại trị giá tương xứng.

  And , or , xor chức năng

  And ( logical1 , [logical2] , ... ) – gửi trở lại true nếu toàn bộ các đối số nhận xét true , false nếu trái lại.

  Or ( logical1 , [logical2] , ... ) – gửi trở lại true nếu thấp nhất một trong những đối số là true.

  X or ( logical1 , [logical2] , ... ) – gửi trở lại một trị giá phù hợp độc nhất trong toàn bộ các đối số. Tác dụng này đã được đề cử trong excel 2013 và không hiện có trong các bản trước đây.


  Hàm not
  Not ( logical ) – lật ngược trị giá đối số của chúng , cũng có nghĩa là nếu nhận định lôgic thành false , hàm not sẽ gửi trở lại true và trái lại.

  Thí dụ , đôi bên công thức dưới đây sẽ gửi trở lại false :

  =not ( true )


  =not ( 22=4 )

  Hàm if
  Hàm if trong excel thỉnh thoảng được biết với tên hàm điều kiện vì nó gửi trở lại một trị giá bằng những điều kiện mà bạn chỉ định. Cấu trúc câu của hàm if như sau :

  If ( logical test , [value if true] , [value if false] )

  Công thức if điều tra các căn cứ được trình diễn trong đối số logical test và gửi trở lại một trị giá ( value if true ) nếu điều kiện được đáp ứng và một trị giá khác ( value if false ) nếu điều kiện không được đáp ứng.

  Thí dụ , công thức = if =if ( a1 , good , bad ) gửi trở lại good nếu có bất cứ trị giá nào trong ô a1 , bad nếu không.

  Và đây chính là một chẳng hạn về công thức hàm if phối hợp lột tả điểm thi trong ô a2 :


  =if ( a2>80 , brilliant , if ( a2>50 , good , if ( a2>30 , fair , poor ) ) )


  Hàm iferror và ifna
  đôi bên hàm đều được ứng dụng để điều tra lỗi trong một công thức tính khăng khăng , và nếu có lỗi xảy đến , các hàm ms excel bồi hoàn một trị giá được chỉ định thay thế.

  Iferror ( value , value if error ) – điều tra lỗi của công thức hoặc biểu thức định giá. Nếu có lỗi , công thức gửi trở lại trị giá được đưa trong đối số value if error , nếu không , sự việc của công thức sẽ được gửi trở lại. Hàm này khắc phục toàn bộ các lỗi excel có khả năng tạo nên , gồm value , n/a , name , ref , num và những lỗi khác. Nó hiện có trong excel 2007 và những bản tốt hơn.

  Ifna ( value , value if na ) – được đề cử trong excel 2013 , nó công tác tương đồng như iferror , tuy nhiên chỉ giải quyết lỗi #n/a.

  Các thí dụ sau minh họa công thức iferror giản dị nhất :


  Các công thức toán học trong excel
  Excel có vô số vai trò chủ đạo và tân tiến để thi hành các phép tính , toan tính hàm mũ , các đối số , điều và các dạng giông giống. Mọi người hẳn sẽ mất tới vài trang chỉ để phát hành danh mục các tác dụng. Vì thế , mọi người hãy bàn luận về nhiều vai trò toán học căn bản có khả năng có lợi cho việc xử lí các công việc hàng ngày của bạn.

  Tìm tổng của các ô
  Bốn hàm trong excel thiết yếu đặt thêm trị giá của các ô trong một khuôn khổ định vị theo bên dưới.

  Hàm sum
  Sum ( number1 , [number2] , ... ) gửi trở lại tổng các đối số của chúng. Các đối số có khả năng là các số , các tham khảo và đối chiếu ô hay những trị giá số bằng công thức.

  Thí dụ , công thức toán học giản dị =sum ( a1 : a3 , 1 ) cộng các trị giá trong ô a1 , a2 và a3 , và thêm 1 vào đúc rút.
  Các hàm sumif và sumifs ( tổng điều kiện )
  đôi bên hàm này sử dụng để cộng các ô trong một khuôn khổ xác nhận thuận theo một điều kiện khăng khăng. Sự khác lạ là sumif có khả năng nhận xét chỉ một tiêu chí , nhưng sumifs , được mai mối trong excel 2007 , cho phép sử dụng nhiều tiêu chuẩn. Hãy chú ý rằng sắp xếp của các đối số là không giống nhau trong mỗi tác dụng :

  Sumif ( range , criteria , [sum range] ) sumifs ( sum range , criteria range1 , criteria1 , [criteria range2 , criteria2] , ... )
  Range / criteria range – khuôn khổ của các ô được cho là bởi các tiêu chuẩn tương xứng.
  Criteria – điều kiện nên chấp thuận.
  Sum range – các ô thống kê nếu điều kiện được đáp ứng.
  Hình ảnh màn hình dưới đây phản ánh ý nghĩa của các tác dụng sumif và sumifs trên thông tin thực tiễn :