เปล%ียนมุมรกให้เป็นมุมสุดเลฟิ ด้วยการเลือกต้ใูห้เหมาะกับห้องต่า

 •  

   

  หากจะถามว่าเฟอร์นิเจอร์สําคัญสําหรับการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบในบ้าน ทีBขาดไปไม่ได้คืออะไร? คําตอบทีBได้ก็คือ “ตู้” นัBนเอง ซึBงตู้แต่ละแบบก็มีการดีไซน์และฟังก์ชัBนการใช้งานทีBแตกต่างกันออกไป วันนี Nเราจึงชวนคุณมาเลือกตู้ให้เหมาะสมกับให้ เหมาะสมการใช้งานภายในห้องต่าง ๆ ของบ้านกันค่ะ ตู้ใส่ของ  ห้องรับแขก/ ห้องนั%งเล่น

  ตู้ทีBใช้ในห้องรับแขกหลักและห้องนัBงเล่น ส่วนใหญ่จะเป็นตู้วางทีวี ตู้โชว์ และตู้ไซด์บอร์ด เพืBอใช้วางทีวี โชว์ของสะสมหรือ ของตกแต่งบ้านต่าง ๆ และใช้เป็นตู้เก็บของ สําหรับบ้านในสไตล์โมเดิร์นขอแนะนํา ตู้วางทีวี รุ่นนอร์ ทีBมาพร้อมดีไซน์โมเดิร์น เรียบง่าย บ้านทีBตกแต่งในสไตล์วินเทจอาจเลือกเป็น ตู้ทีวี รุ่นอนาสตาเซีย ทีBมาพร้อมสีขาวและดีไซน์แบบวินเทจสวยงาม เป็น

  ต้น

  ในส่วนของตู้โชว์แนะนําเป็นตู้โชว์ 2 บาน รุ่นโรซาเบลลา ตู้โชว์สไตล์วินเทจสีขาวทีBมอบความหรูหราให้กับห้องของคุณได้ทันที หรืออาจเลือกเป็นตู้โชว์กระจกรุ่น กลอรีB สําหรับตั Nงโชว์เครืBองแก้วและของสะสมชิ NนโปรดทีBเข้ากันได้ดีกับทุกสไตล์การแต่งบ้าน ในขณะทีBตู้ไซด์บอร์ด เป็นตู้เก็บของเอนกประสงค์ทีBสามารถเก็บของไว้ด้านในและวางโชว์สิBงของไว้ด้านบนได้ภายในตัว เหมาะ สําหรับจัดวางได้ทุกพื NนทีBของบ้าน เช่น ตู้ไซด์บอร์ด รุ่นแมสซิโม่ ทีBมาพร้อมดีไซน์สีขาวเรียบง่ายมีลิ Nนชักและพื NนทีBสําหรับจัดเก็บ ของด้านใน พร้อมทั Nงจัดวางของแต่งบ้านหรือของโชว์สวย ๆ ไว้ด้านบนได้อย่างลงตัว

  ห้องทํางาน

  ตู้ทีBใช้ในห้องทํางานอาจใช้เป็นตู้เก็บของทรงสูง ตู้ใส่ของแบบเปิด รวมไปถึงตู้เอกสาร เพืBอจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึง เอกสารทีBใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ง่าย เช่นตู้สูง 4 หน้าบาน และ 2 หน้าบาน รุ่นสไตล์โล่, ตู้เอกสารเตี Nย รุ่นโนเบิล, ตู้เอกสารขนาดกลางรุ่นอัลบ้า, ตู้สูงแบบโล่งรุ่นเวคตร้า, ชั Nนตู้สูงรุ่นเอ็กซ์ตรีม ลีฟวิBง เป็นต้น นอกจากนี Nยังสามารถ เลือกใช้ตู้ไซด์บอร์ดในห้องทํางานได้ด้วยเช่นกัน

  ห้องนอน

  ตู้ทีBใช้ในห้องนอนนอกจากตู้เสื Nอผ้าและตู้ข้างเตียงแล้ว อาจจะมีชั Nนวางทีวีขนาดเล็ก เช่น ตู้วางทีวีรุ่นมิสท์ หรือตู้ใส่ของทรง เตี Nยแบบโล่งรุ่นเวคตร้า หรืออาจเลือกเป็นตู้เตี Nย 5 ลิ Nนชักรุ่น NB วันเวร์-เอ และตู้ไซด์บอร์ด รุ่นโรซาเบลลา สําหรับใส่ข้าวของ กระจุกกระจิกต่าง ๆ เป็นต้น

  ดังนั Nนถ้าไม่อยากให้บ้านรก การเลือกใช้ตู้ใส่ของให้เหมาะสมกับการใช้งานและเข้ากับสไตล์การแต่งบ้านจึงเป็นตัวเลือกทีBตอบ โจทย์อยู่ไม่น้อย เพราะนอกจากจะทําให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกตาแล้ว ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ทีBช่วยทําให้บ้านของคุณดู สวยงามมากขึ Nนได้อีกด้วย